Молитвослов

Последование ко Святому Причащению Последование ко Святому Причащению The Order of Preparation for Holy Communion

 • 1 ...
 • 2 Псалом 22 Псалом 22 Psalm 22
 • 3 Псалом 23 Псалом 23 Psalm 23
 • 4 Псалом 115 Псалом 115 Psalm 115
 • 5 Тропари, глас 8-й Тропари, глас 8-й Troparia, Eighth Tone
 • 6 Псалом 50 Псалом 50 Psalm 50
Канон, глас 2-й Канон, глас 2-й Canon of Preparation for Holy Communion, Second Tone
 • 7 Песнь 1 Песнь 1 Ode I
 • 8 Песнь 3 Песнь 3 Ode III
 • 9 Песнь 4 Песнь 4 Ode IV
 • 10 Песнь 5 Песнь 5 Ode V
 • 11 Песнь 6 Песнь 6 Ode VI
 • 12 Кондак, глас 2-й Кондак, глас 2-й Kontakion, Second Tone
 • 13 Песнь 7 Песнь 7 Ode VII
 • 14 Песнь 8 Песнь 8 Ode VIII
 • 15 Песнь 9 Песнь 9 Ode IX
Молитвы Молитвы Prayers
 • 16 ...
 • 17 Молитва 1-я, Василия Великого Молитва 1-я, Василия Великого A Prayer of Basil the Great, 1
 • 18 Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 2-я, святого Иоанна Златоуста A Prayer of St. John Chrysostom, 2
 • 19 Молитва 3-я, Симеона Метафраста Молитва 3-я, Симеона Метафраста Prayer of Symeon Metaphrastes, 3
 • 20 Молитва 4-я, Симеона Метафраста Молитва 4-я, Симеона Метафраста Prayer of Symeon Metaphrastes, 4
 • 21 Молитва 5-я, святого Иоанна Дамаскина Молитва 5-я, святого Иоанна Дамаскина Prayer of the Divine Damascene, 5
 • 22 Молитва 6-я, святого Василия Великого Молитва 6-я, святого Василия Великого Prayer of St. Basil the Great, 6
 • 23 Молитва 7-я,святого Симеона Нового Богослова Молитва 7-я,святого Симеона Нового Богослова Prayer of St. Symeon the New Theologian, 7
 • 24 Молитва 8-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 8-я, святого Иоанна Златоуста Prayer of St. John Chrysostom, 8
 • 25 Молитва 9-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 9-я, святого Иоанна Златоуста Prayer of St. John Chrysostom, 9
 • 26 Молитва 10-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 10-я, святого Иоанна Златоуста Prayer of St. John Chrysostom, 10
 • 27 Молитва 11-я, святого Иоанна Дамаскина Молитва 11-я, святого Иоанна Дамаскина Another Prayer of St. John Damascene, 11
 • 28 Молитва святого Иоанна Златоустого Молитва святого Иоанна Златоуста Another Prayer of Chrysostom
 • 29 ...
Последование ко Святому Причащению Последование ко Святому Причащению The Order of Preparation for Holy Communion

These prayers are usually said the evening before or the morning that Holy Communion is to be received.

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Through the prayers of our holy fathers, O Lord Jesus Christ our God, have mercy on us. Amen.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, Сла́ва Тебе́. Слава Тебе, Бог наш. Слава Тебе. Glory to Thee, our God, glory to Thee.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши. O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, Who art everywhere present and fillest all things, Treasury of good things and Giver of Life, come and dwell in us, and cleanse us of all impurity, and save our souls, O Good One.

Trisagion

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды) Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Tрижды) Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (Thrice)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. O Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, blot out our sins; O Master, pardon our iniquities; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.

Го́споди, поми́луй. (Tрижды) Господи, помилуй. (Tрижды) Lord, have mercy. (Thrice)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

And the celebrant says the exclamation. If there is no priest a layman sayeth:

Through the prayers of our Holy Fathers, O Lord Jesus Christ, have mercy on us and save us, amen.

Го́споди, поми́луй. (12 раз) Господи, помилуй. (12 раз) Lord, have mercy. (Twelve times)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон) O Come, let us worship God, our King. (Bow)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. (Поклон) O Come, let us worship and fall down before Christ, our King and God. (Bow)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон) Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон) O Come, let us worship and fall down before Christ himself, our King and God. (Bow)

Псалом 22 Псалом 22 Psalm 22

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ пре́до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. The Lord is my Shepherd, and I shall not want. In a place of green pasture, there hath He made me to dwell; beside the water of rest hath He nurtured me. He hath converted my soul, He hath led me on the paths of righteousness for His name’s sake. For though I should walk in the midst of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me; Thy rod and Thy staff, they have comforted me. Thou hast prepared a table for me in the presence of them that afflict me. Thou hast anointed my head with oil, and Thy cup which filleth me, how excellent it is! And Thy mercy shall pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord unto length of days.

Псалом 23 Псалом 23 Psalm 23

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси́ живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная; и вни́дет Царь Сла́вы. Кто есть сей Царь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная; и вни́дет Царь Сла́вы. Кто есть сей Царь Сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь Сла́вы. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно ближнему своему, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова! Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь славы. The earth is the Lord’s, and the fullness thereof, the world, and all that dwell therein. He hath founded it upon the seas, and upon the rivers hath He prepared it. Who shall ascend into the mountain of the Lord? Or who shall stand in His holy place? He that is innocent in hands and pure in heart, who hath not received his soul in vain, and hath not sworn deceitfully to his neighbour. Such a one shall receive a blessing from the Lord, and mercy from God his Saviour. This is the generation of them that seek the Lord, of them that seek the face of the God of Jacob. Lift up your gates, O ye princes; and be ye lifted up, ye everlasting gates, and the King of Glory shall enter in. Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord, mighty in war. Lift up your gates, O ye princes; and be ye lifted up, ye everlasting gates, and the King of Glory shall enter in. Who is this King of Glory? The Lord of hosts, He is the King of Glory.

Псалом 115 Псалом 115 Psalm 115

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, яже воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме. Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его! О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим! I believed wherefore I spake; I was humbled exceedingly. As for me, I said in mine ecstasy: Every man is a liar. What shall I render unto the Lord for all that He hath rendered unto me? I will take the cup of salvation, and I will call upon the name of the Lord. My vows unto the Lord will I pay in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, I am Thy servant; I am Thy servant and the son of Thy handmaid. Thou hast broken my bonds asunder. I will sacrifice a sacrifice of praise unto Thee, and I will call upon the name of the Lord. My vows unto the Lord will I pay in the presence of all His people, in the courts of the house of the Lord, in the midst of thee, O Jerusalem.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Аллилу́ия. (Трижды с тремя поклонами) Аллилуия. (Трижды с тремя поклонами) Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to Thee, O God. (Thrice with 3 bows)

Lord, have mercy. (Thrice)

Тропари, глас 8-й Тропари, глас 8-й Troparia, Eighth Tone

Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, храм то творя́ пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость. Беззакония мои презри, Господи, от Девы родившийся, и сердце моё очисти, делая его храмом пречистого Твоего Тела и Крови; не отринь меня от Твоего лица, ибо милость Твоя безмерно велика. Disregard my transgressions, O Lord Who was born of a Virgin, and purify my heart, and make it a temple for Thy spotless Body and Blood. Let me not be rejected from Thy presence, O Thou Who hast great mercy without measure.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ [вни́ду], недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец. Причаститься святынь Твоих как дерзну я, недостойный? Ведь если осмелюсь подойти к Тебе вместе с достойными, одежда меня обличает, — ибо не в такой идут на вечерю, и осуждение навлеку на многогрешную душу мою. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, ибо Ты Человеколюбец. How can I who am unworthy dare to come to the Communion of Thy Holy Things? For if I should dare to approach Thee with those that are worthy, my garment betrayeth me, for it is not a festal robe, and I shall cause the condemnation of my greatly-sinful soul. Cleanse, O Lord, the pollution from my soul, and save me, as Thou art the Lover of mankind.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на благослове́нная. Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений; к Тебе прибегаю, Чистая, нуждаясь в спасении. Воззри милостиво на немощную мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дать мне прощение соделанных мною тяжких согрешений, единая Благословенная. Greatly multiplied, O Theotokos, are my sins; unto Thee have I fled, O pure one, imploring salvation. Do thou visit mine enfeebled soul, and pray to thy Son and our God that He grant me forgiveness for the evil I have done, O thou only blessed one.

Во Святу́ю же Четыредеся́тницу: Во время Великого поста добавляем тропарь: During Great Lent:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о всех благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́. Когда славные ученики во время умовения на вечере просвещались, тогда нечестивый Иуда, сребролюбием болевший, помрачился и Тебя, праведного Судию, беззаконным судиям предал. Смотри, имений собиратель, на того, кто из-за них удавился. Беги от ненасытной души, с Учителем так дерзко поступившей. Милостивый ко всем Господи, слава Тебе! When the glorious disciples were enlightened at the washing of the feet, then Judas the ungodly one was stricken and darkened with the love of silver. And unto the lawless judges did he deliver Thee, the righteous Judge. Behold, O lover of money, him that for the sake thereof did hang himself; flee from that insatiable soul that dared such things against the Master. O Thou Who art good unto all, Lord, glory be to Thee.

Псалом 50 Псалом 50 Psalm 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сотворил, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутри меня явил мне мудрость [Твою]. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от [вины за пролитие] крови, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Have mercy on me, O God, according to Thy great mercy; and according to the multitude of Thy compassions blot out my transgression. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I know mine iniquity, and my sin is ever before me. Against Thee only have I sinned and done this evil before Thee, that Thou mightest be justified in Thy words, and prevail when Thou art judged. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother bear me. For behold, Thou hast loved truth; the hidden and secret things of Thy wisdom hast Thou made manifest unto me. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be made clean; Thou shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. Thou shalt make me to hear joy and gladness; the bones that be humbled, they shall rejoice. Turn Thy face away from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation and with Thy governing Spirit establish me. I shall teach transgressors Thy ways, and the ungodly shall turn back unto Thee. Deliver me from blood-guiltiness, O God, Thou God of my salvation; my tongue shall rejoice in Thy righteousness. O Lord, Thou shalt open my lips, and my mouth shall declare Thy praise. For if Thou hadst desired sacrifice, I had given it; with whole-burnt offerings Thou shalt not be pleased. A sacrifice unto God is a broken spirit; a heart that is broken and humbled God will not despise. Do good, O Lord, in Thy good pleasure unto Sion, and let the walls of Jerusalem be builded. Then shalt Thou be pleased with a sacrifice of righteousness, with oblation and whole-burnt offerings. Then shall they offer bullocks upon Thine altar.

Канон, глас 2-й Канон, глас 2-й Canon of Preparation for Holy Communion, Second Tone

Песнь 1 Песнь 1 Ode I

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися. Ирмос: Придите люди, воспоем песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему чрез него народ, который Он вывел из рабства египетского, ибо Он прославился. Eirmos: Come, O you people, let us sing a hymn to Christ our God, Who divided the sea, and guided the people whom He brought out of the bondage of Egypt; for He is glorified.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние. Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё святое, милосердный Господи, и драгоценная Кровь — исцелением от многообразных недугов. Troparia: May Thy holy Body be for me the Bread of life eternal, O Compassionate Lord, and may Thy precious Blood also the healing for my many forms of illness.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би. Оскверненный делами непристойными, окаянный, причащения Твоего пречистого Тела и божественной Крови, недостоин я, Христос, но сделай меня достойным. Defiled by unseemly deeds, I the wretched one am unworthy, O Christ, of the communion of Thy most pure Body and divine Blood, which do Thou vouchsafe me.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся. Богородичен: Земля благая, благословенная Божия Невеста, Колос произрастившая спасительный миру, сподоби меня, Его вкушая, спастись. Theotokion: O blessed Bride of God, O good soil that grew the Corn untilled and saving to the world, vouchsafe me to be saved by eating it.

Песнь 3 Песнь 3 Ode III

Ирмо́с: На камени мя веры утвердив, разширил еси уста моя на враги моя. Возвесели бо ся дух мой, внегда пети: несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Ирмос: Утвердивший меня на камне веры, Ты открыл мои уста на врагов моих; ибо возвеселился дух мой, воспевая: нет столь святого, как Бог наш, и нет праведного, кроме Тебя, Господи. Eirmos: By establishing me on the rock of faith, Thou hast enlarged my mouth over mine enemies, for my spirit rejoices when I sing: There is none holy as our God, and none righteous beside Thee, O Lord.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х. Слез подай мне, Христос, капли, скверну сердца моего очищающие, чтобы я с чистой совестью, с верою и страхом приступил к причащению Божественных Даров Твоих. Troparia: Tear drops grant me, O Christ, to cleanse my defiled heart, that, purified and with a good conscience, I may come with faith and fear, O Master, to the communion Thy divine Gifts.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние. Да будет мне в прощение согрешений пречистое Тело Твоё и божественная Кровь, в Духа Святого общение и в жизнь вечную, Человеколюбец, от страстей же и скорбей в избавление. May Thy most pure Body and divine Blood be unto me for remission of sins, for communion with the Holy Spirit and unto life eternal, O Lover of mankind, and to estrangement of passions and sorrows.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти. Богородичен: Пресвятая трапеза Хлеба жизни, по милосердию Своему сошедшего с высоты и дающего миру новую жизнь! Удостой ныне меня, недостойного, со страхом вкусить его и быть живым. Theotokion: O thou most holy table of the Bread of Life that for mercy’s sake came down from on high, giving new life to the world, vouchsafe even me, the unworthy, to eat it with fear and live.

Песнь 4 Песнь 4 Ode IV

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, воплощься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. Ирмос: Не ходатай, не ангел, но Сам Ты, Господи, пришел, от Девы воплотившись, и спас всего меня, человека; посему взываю к Тебе: слава силе Твоей, Господи! Eirmos: From a Virgin didst Thou come, not as an ambassador, nor as an angel, but the very Lord Himself incarnate, and didst save me, the whole man. Wherefore, I cry to Thee: Glory to Thy power, O Lord!

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щся, Многоми́лостиве, за́клан бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих: те́мже молю́ Тя, и моя́ очи́сти согреше́ния. Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, быть заклан, как овца, за грехи человеческие. Потому я умоляю Тебя: и мои очисти согрешения. Troparia: O Thou Who wast incarnate for our sake, O Most-merciful One, Thou didst will to be slain as a sheep for the sins of mankind. Wherefore I entreat Thee to blot out my sins also.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́: и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный. Исцели души моей раны, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, чтобы я, окаянный, приобщился Твоей таинственной Божественной вечери. Heal the wounds of my soul, O Lord, and sanctify all of me, and vouchsafe, O Master, that I the wretched one, may partake of Thy divine Mystical Supper.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся. Богородичен: Умоли Родившегося от Тебя, Владычица, да будет милостив ко мне, и сохрани меня, раба Твоего, нескверным и непорочным, чтобы я, приняв Его как духовный жемчуг, освятился. Theotokion: Propitiate for me also, Him that came from thy womb, O Lady, and keep me, thy servant, undefiled and blameless, so that by obtaining the spiritual pearl I may be sanctified.

Песнь 5 Песнь 5 Ode V

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас; ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем. Ирмос: Господи, податель света и Творец времен! Наставь нас светом повелений Твоих; ибо другого Бога, кроме Тебя, не знаем. Eirmos: O Lord, Giver of light and Creator of the ages, guide us in the light of Thy commandments, for we know none other God beside Thee.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное, и пию́ Кровь Твою́. Что Ты Сам предсказал, Христос, да будет то ничтожному рабу Твоему и, как обещал, пребудь во мне; ибо вот, я вкушаю Твое Божественное Тело и пью Кровь Твою. Troparia: As Thou didst foretell, O Christ, let it be to Thy wicked servant, and in me abide as Thou didst promise; for behold, I eat Thy divine Body and drink Thy Blood.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́. О Слово Бога Отца и Бог! Уголь горящий Твоего Тела да послужит мне, помраченному, для просвещения, и Твоя Кровь — для очищения моей оскверненной души. O Word of God and God, may the live coal of Thy Body be unto the enlightenment of me who am in darkness, and Thy Blood unto the cleansing of my defiled soul.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го. Богородичен: Мария, Матерь Божия, благоухания драгоценное вместилище! Молитвами Твоими соделай меня избранным сосудом, чтобы я был причастником святынь Сына Твоего. Theotokion: O Mary, Mother of God, precious tabernacle of fragrance, through thy prayers make me a chosen vessel, that I may partake of the Sacrament of thy Son.

Песнь 6 Песнь 6 Ode VI

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́. Ирмос: Погрузившись в бездну греха, призываю непостижимую бездну Твоего милосердия, Боже, выведи меня из погибели! Eirmos: Whirled about in the abyss of sin, I appeal to the unfathomable abyss of Thy compassion: From corruption raise me up, O God.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти. Ум, душу, сердце и тело мои освяти, Спаситель, и удостой, Владыка, неосужденно приступить к страшным Тайнам. Troparia: O Saviour, sanctify my mind, soul, heart and body, and vouchsafe me uncondemned, O Master, to approach the fearful Mysteries.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х. Причащением святых Твоих Тайн, Христос, да освобожусь я от страстей и получу умножение Твоей благодати и жизни укрепление. Grant that I may be rid of passions, and the assistance of Thy grace, and strengthening of life by the communion of Thy holy Mysteries, O Christ.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми. Богородичен: Боже, Святое Слово Бога! По молитвам Святой Твоей Матери всего освяти меня, приступающего ныне к Божественным Твоим Тайнам. Theotokion: O Holy Word of God and God, sanctify all of me as I now come to Thy divine Mysteries, through the prayers of Thy holy Mother.

Lord, have mercy. (Thrice)

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Кондак, глас 2-й Кондак, глас 2-й Kontakion, Second Tone

Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный. Не возбрани мне, Христос, принять ныне Хлеб — Тело Твоё и божественную Твою Кровь; пречистых Твоих, Владыка, и страшных Таинств причащение да не в суд будет мне, окаянному, но в жизнь вечную и бессмертную. Count me not unworthy, O Christ, to receive now the Bread which is Thy Body, and Thy divine Blood, and to partake, O Master, of Thy most pure and dread Mysteries, wretched though I be. Let these not be for me unto judgment, but unto life immortal and everlasting.

Песнь 7 Песнь 7 Ode VII

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я А́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва. Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, и в пламя сами вступили, и идолов их осмеяли; среди пламени воззвали, и оросил их Ангел, возвестив: «Услышана уже уст ваших молитва!». Eirmos: The wise children did not serve the golden image, but went themselves into the flame and reviled the pagan gods. They cried in the midst of the flame, and the angel bedewed them: Already the prayer of your lips was heard.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя. Причащение бессмертных Твоих Тайн, Христос, да будет мне ныне источником благ, светом, жизнью, победою над страстями и послужит к преуспеянию и умножению божественной добродетели, дабы я прославил Тебя, единый милосердный. Troparia: May the communion of Thine immortal Mysteries, the source of blessings, O Christ, be to me now light, and life, and dispassion and for progress and increase in the most divine virtues, O only Good One, that I may glorify Thee.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. Да избавлен буду от страстей, и врагов, и бед, и всякой скорби я, ныне с трепетом и любовью, со благоговением приходящий к Твоим, Человеколюбец, бессмертным и божественным Таинствам и сподоби меня воспевать Тебе: благословен Ты, Бог отцов наших! That I may be delivered from passions, enemies, need, and every sorrow, I now draw nigh with trembling, love and reverence, O Lover of mankind, to Thine immortal and divine Mysteries. Vouchsafe me to hymn Thee: Blessed art Thou, O Lord God of our fathers.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха. Богородичен: Спасителя Христа непостижимо родившая, Богом облагодатствованная, молю Тебя ныне я, раб Твой, чистую нечистый: меня, хотящего ныне приступить к пречистым Тайнам, всего очисти от скверны плоти и духа. Theotokion: O thou who art full of grace, who beyond understanding gavest birth to Christ the Saviour, I thy servant, the impure, now entreat thee, the pure: Cleanse me, who am now about to approach the most pure Mysteries, from all defilement of flesh and spirit.

Песнь 8 Песнь 8 Ode VIII

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки. Ирмос: В печь огненную ко отрокам еврейским сошедшего и пламя в росу превратившего Бога воспевайте как Господа и превозносите во все века. Eirmos: God Who descended into the fiery furnace unto the Hebrew children and changed the flame into dew, praise Him as Lord O ye works, and supremely exalt Him unto all the ages.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Небе́сных, и стра́шных, и святы́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же, Спа́се мой. Небесных, и страшных, и святых Твоих Таинств, Христос, и божественной Твоей и таинственной Вечери удостой и меня, отчаявшегося, Боже, Спаситель мой! Troparia: Of Thy heavenly, dread and holy Mysteries, O Christ, and of Thy divine Mystical Supper, vouchsafe now even me, the despairing one, to partake O God my Saviour.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́. Под Твою милость прибегнув, Благой, взываю к Тебе со страхом: «Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; ибо вот, дерзая на милость Твою, ем Тело Твоё и пью Кровь Твою!» Fleeing for refuge to Thy loving-kindness, O Good One, with fear I cry unto Thee: Abide in me, O Saviour, and I, as Thou hast said in Thee. For behold, presuming on Thy mercy, I eat Thy Body and drink Thy Blood.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Припев: Святейшая Троица, Боже наш, слава Тебе. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся, и нетле́нен сотворя́юся? Троичен: Трепещу, принимая огонь, не сгореть бы мне, как воск и как трава. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, ничтожный, причащаюсь Божественного Тела и Крови и становлюсь нетленным? Triadicon: I tremble at taking fire, lest I be consumed as wax and grass. O fearful Mystery! O loving-kindness of God! How is it that I, being but clay, partake of the divine Body and Blood, and am made incorruptible!

Песнь 9 Песнь 9 Ode IX

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился омраченных просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем. Eirmos: The Son of the unoriginate Father, God and Lord, hath appeared unto us incarnate of a Virgin, to enlighten those in darkness, and to gather the dispersed. Wherefore the all-hymned Theotokos do we magnify.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Припев: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.

Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся. Вкусите и видите — это Христос. Господь, ради нас ставший подобным нам, однажды принесший Себя в жертву Отцу Своему, всегда закалывается, освящая причащающихся. Troparia: Christ it is, O taste and see! The Lord of old for our sake made like unto us once offered Himself as an offering to His Father, and is ever slain, sanctifying them that partake.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Припев: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Cast me not away from Thy presence, and take not Thy Holy Spirit from me.

Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве. Душою и телом да освящусь я, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да буду домом Твоим, через причащение священных Таинств имея Тебя во мне живущим со Отцом и Духом, Благодетель многомилостивый. May I be sanctified in soul and body, O Master; may I be enlightened, may I be saved, may I become Thy dwelling through the communion of Thy holy Mysteries, having Thee with the Father and the Spirit living in me, O Benefactor, plenteous in mercy.

Припев: Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Владычним утверди́ мя. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́ Твоему́. Твое Тело и пречестная Кровь, Спаситель мой, да будет мне как огонь и как свет, сожигая во мне все грешное и пожигая терние страстей, и всего меня просвещая для поклонения Божеству Твоему. May Thy Body and Thy most precious Blood, O my Saviour, be unto me as fire and light, consuming the substance of sin and burning the thorns of passions, and enlightening all of me to worship Thy Divinity.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. И ныне и всегда, и во веки веков. Both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Богородичен: Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством. Богородичен: Бог воплотился от чистой крови Твоей. Потому всякий род воспевает Тебя, Владычица, и множества Бесплотных Тебя славят, ибо через Тебя они ясно увидели над всем Владычествующего, принявшего природу человеческую. Theotokion: God took flesh of thy pure blood; Wherefore, all generations do hymn thee, O Lady, and throngs of heavenly minds glorify thee, for through thee they have clearly seen Him Who ruleth all things endued with human nature.

Молитвы Молитвы Prayers

Hymn to the Most Holy Theotokos, Eighth Tone

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Достойно воистину прославлять Тебя, Богородица, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую херувимов и несравненно славнейшую серафимов, нетленно Бога Слова родившую, истинную Богородицу Тебя величаем. It is truly meet to bless thee, the Theotokos, ever-blessed and most blameless and Mother of our God. More honourable than the Cherubim, and beyond compare more glorious than the Seraphim, who without corruption gavest birth to God the Word, the very Theotokos, thee do we magnify.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды) Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Tрижды) Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. (Thrice)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. O Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, blot out our sins; O Master, pardon our iniquities; O Holy One, visit and heal our infirmities, for Thy name’s sake.

Го́споди, поми́луй. (Tрижды) Господи, помилуй. (Tрижды) Lord, have mercy. (Thrice)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Our Father, Who art in the heavens, hallowed be Thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

And the celebrant says the exclamation. If there is no priest a layman sayeth:

Through the prayers of our Holy Fathers, O Lord Jesus Christ, have mercy on us and save us, amen.

Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й: Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6-й: On Sunday, the Troparion of the Resurrection of the tone. For a feast of the Lord, the troparion of the feast. If neither, these:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Нет нам никакого оправдания, и молитву эту мы, грешные, Тебе, Владыка, приносим: помилуй нас! Troparia, Sixth Tone: Have mercy on us, O Lord, have mercy on us; for at a loss for any defense, this prayer do we sinners offer unto Thee as Master: Have mercy on us.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших. Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем. Господи! Помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой ныне, ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты — Бог наш и мы — Твои люди, все мы — дело рук Твоих и имя Твоё призываем. Lord, have mercy on us; for we have hoped in Thee, be not angry with us greatly, neither remember our iniquities; but look upon us now as Thou art compassionate, and deliver us from our enemies, for Thou art our God, and we, Thy people; all are the works of Thy hands, and we call upon Thy name.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго. Милосердия двери открой нам, благословенная Богородица, надеясь на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо Ты — спасение рода христианского. The door of compassion open unto us, O blessed Theotokos, for, hoping in thee, let us not perish; through thee may we be delivered from adversities, for thou art the salvation of the Christian race.

Го́споди, поми́луй. (40 раз) И поклоны, сколько хочешь. Господи, помилуй. (40 раз) И поклоны, сколько хочешь. Lord, have mercy. (Forty times) Bows or prostrations, as many as desired.

И стихи: И стихи: And verses:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне, Желая вкусить, человек, Тело Владыки, If thou desirest, O man, to eat the Body of the Master,

Стра́хом приступи́, да не опали́шися: огнь бо е́сть. В страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это огонь. Approach with fear, lest thou be burnt; for It is fire.

Боже́ственную же пия́ Кровь ко обще́нию, Когда же пьешь божественную Кровь для приобщения, And when thou drinkest the Divine Blood unto communion,

Пе́рвее примири́ся тя опеча́лившим. Сперва примирись с тебя опечалившими. First be reconciled to them that have grieved thee,

Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно яждь. Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси. Then dare to eat the Mystical Food.

Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы, Прежде причащения страшной жертвы, Before partaking of the Awesome Sacrifice

Животворя́щаго Те́ла Влады́чня, Животворящего Тела Владыки, Of the life-creating Body of the Master,

Сим помоли́ся о́бразом со тре́петом: Таким образом помолись со трепетом. After this manner pray with trembling.

Молитва 1-я, Василия Великого Молитва 1-я, Василия Великого A Prayer of Basil the Great, 1

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты, Го́споди, незло́бив сый, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты бо рекл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тся и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши всем спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и аз, а́ще и недосто́ин есмь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Твой оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ быв, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, грех взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х часть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Ей, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, и да не в суд ми бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недо́стойне тем причаща́тися, но даждь ми, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти часть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и аз со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х благ, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь. Владыка Господь Иисус Христос, Боже наш, источник жизни и бессмертия, Творец всего творения видимого и невидимого, Сын безначального Отца, вместе с Ним вечный и безначальный, в последние дни по безмерному милосердию облекшийся в плоть, распятый и погребенный за нас, неблагодарных и злонравных, обновивший Своею кровью поврежденное грехом естество наше! Сам, бессмертный Царь, прими покаяние от меня грешного, приклони Твое ухо ко мне и услышь слова мои: согрешил я, Господи, согрешил пред небом и пред Тобою и недостоин поднять глаза на высоту славы Твоей, ибо прогневал Твое милосердие, преступив Твои заповеди и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не оставил меня погибнуть с моими беззакониями, всячески ожидая моего обращения. Ты, Человеколюбец, Сам сказал чрез пророка Своего: «Решительно не хочу Я смерти грешника; но хочу, чтобы он обратился и жив был». Ведь не хочешь Ты, Владыка, погубить создание рук Своих, не желаешь погибели людей. Но хочешь, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Посему и я, хотя недостоин и неба, и земли, и сей скоротечной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в своём спасении, окаянный, к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов; Ты, подъемлющий грех мира и немощи человеческие исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий им покой, пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, очисти и меня от всякой скверны плоти и духа и научи меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым Духом. Истинно так, Господи, Иисус Христос, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я немощным душою и телом от недостойного их причащения, но дай мне до последнего моего вздоха неосужденно принимать часть святынь Твоих — во общение с Духом Святым, в напутствие вечной жизни, в благоприятный ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя, Господи, — в них Ты прославлен вовеки. Аминь. O Master Lord Jesus Christ our God, Source of life and immortality, Creator of all things visible and invisible, the co-eternal and co-unoriginate Son of the unoriginate Father, Who, out of Thy great goodness, didst in the latter days clothe Thyself in flesh, and wast crucified, and buried for us ungrateful and evil-disposed ones, and hast renewed with Thine Own Blood our nature corrupted by sin: Do Thou Thyself, O Immortal King, accept the repentance of me a sinner, and incline Thine ear to me, and hearken unto my words. For I have sinned against heaven and before Thee, and I am not worthy to look upon the height of Thy glory; for I have angered Thy goodness by transgressing Thy commandments and not obeying Thine injunctions. But Thou, O Lord, Who art not vengeful, but long-suffering and plenteous in mercy, hast not given me over to be destroyed with my sins, but always Thou awaitest my complete conversion. For Thou hast said, O Lover of mankind, through Thy prophet: For I desire not the death of the sinner, but that he should return and live. For Thou desirest not, O Master, to destroy the work of Thy hands, neither shalt Thou be pleased with the destruction of men, but desirest that all be saved and come to a knowledge of the truth. Wherefore, even I, although unworthy of heaven and earth, and of this temporal life, having submitted my whole self to sin, and made myself a slave of pleasure, and having defaced Thine image, yet being Thy work and creation, wretched though I be, I despair not of my salvation, and dare to approach Thine immeasurable loving-kindness. Accept, then, even me, O Lord, Lover of mankind, as Thou didst accept the sinful woman, the thief, the publican, and the prodigal; and take away the heavy burden of my sins, Thou that takest away the sin of the world, and healest the infirmities of mankind, Who callest the weary and heavy-laden unto Thyself and givest them rest, Who camest not to call the righteous, but sinners to repentance. And do Thou cleanse me from all defilement of flesh and spirit, and teach me to achieve holiness in fear of Thee; that with the pure testimony of my conscience, receiving a portion of Thy Holy Things, I may be united unto Thy Holy Body and Blood, and have Thee living and abiding in me with the Father and Thy Holy Spirit. Yea, O Lord Jesus Christ my God, let not the communion of Thine immaculate and life-giving Mysteries be unto me for judgment, neither unto infirmity of soul and body because of my partaking of them unworthily; but grant me until my last breath to receive without condemnation the portion of Thy Holy Things, unto communion with the Holy Spirit, as a provision for life eternal, for an acceptable defense at Thy dread judgment seat; so that I also, with all Thine elect, may become a partaker of Thine incorruptible blessings, which Thou hast prepared for them that love Thee, O Lord, in whom Thou art glorified unto the ages. Amen.

Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 2-я, святого Иоанна Златоуста A Prayer of St. John Chrysostom, 2

Го́споди Бо́же мой, вем, я́ко несмь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кров вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же весь пуст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти: но я́коже с высоты́ нас ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в дом смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя уст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми угль пресвята́го Твое́го Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти, и Твое́го Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твое́го, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сый Свят, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, ум и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя обнови́, и вкорени́ страх Твой во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мой, сподобля́я мя и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь. Господи Боже мой! Знаю, что я недостоин и не пригоден, чтобы Ты вошел под кров дома моей души, потому что он пуст и обрушился, и не найдешь во мне места достойного, чтобы преклонить голову. Но как Ты с небесной высоты ради нас явился на земле в смиренном виде; снизойди также и ныне к моему убожеству. И как Ты соизволил возлечь в пещере и в яслях бессловесных скотов, войди также и в ясли моей неразумной души и в мое оскверненное тело. Как не презрел войти и вечерять с грешниками в доме Симона прокаженного, удостой также войти и в дом смиренной моей души, прокаженной и грешной. И как Ты не отверг подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо мною грешным, приходящим и прикасающимся к Тебе. И как не погнушался нечистотою ее оскверненных уст, поцеловавших Тебя, не погнушайся также еще более нечистыми и скверными моими устами и моими отвратительными, нечистыми и оскверненными губами, и еще более нечистым моим языком. Но да будет мне горящий уголь пресвятого Твоего Тела и честной Твоей Крови в освящение, просвещение и укрепление моей смиренной души и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в сохранение от всяких козней дьявольских, в устранение и обуздание злых и порочных привычек моих, в умерщвление страстей, к соблюдение заповедей Твоих, в приумножение божественной Твоей благодати и Царства Твоего обретение. Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, Христос Бог, но с дерзновенным упованием на неизреченную благость Твою, чтобы не стал я добычей духовного волка, если надолго уклонюсь от общения с Тобой. Посему молю Тебя, ибо Ты один свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, и все внутренности, обнови всего меня, укорени страх Твой в моих членах, и сделай, чтобы Твое освящение неизменно было во мне. И будь мне помощником и заступником, в мире управляя моею жизнью, да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и ходатайствам Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. O Lord My God, I know that I am not worthy nor sufficient that Thou shouldest enter beneath the roof of the temple of my soul, for all is empty and fallen, and Thou hast not in me a place worthy to lay Thy head; but as from on high Thou didst humble Thyself for our sake, do Thou now also lower Thyself to my lowliness; and as Thou didst consent to lie in a cave and in a manger of dumb beasts, so consent also to lie in the manger of mine irrational soul and to enter into my defiled body. And as Thou didst not refuse to enter and to dine with sinners in the house of Simon the Leper, so deign also to enter into the house of my lowly soul, leprous and sinful. And as Thou didst not reject the harlot and sinner like me, when she came and touched Thee, so be compassionate also with me a sinner, as I approach and touch Thee. And as Thou didst feel no loathing for the defiled and unclean lips of her that kissed Thee, do Thou also not loathe my defiled lips nor mine abominable and impure mouth, and my polluted and unclean tongue. But let the fiery coal of Thy most Holy Body and Thy precious Blood be unto me for sanctification and enlightenment and health for my lowly soul and body, unto the lightening of the burden of my many sins, for preservation from every act of the devil, for the expulsion and prohibition of mine evil and wicked habits, unto the mortification of the passions, unto the keeping of Thy commandments, unto the application of Thy divine grace, unto the acquiring of Thy kingdom. For not with disdain do I approach Thee, O Christ God, but as one trusting in Thine ineffable goodness, and that I may not by much abstaining from Thy communion become the prey of the spiritual wolf. Wherefore do I entreat Thee, for Thou art the only Holy One, O Master: Sanctify my soul and body, my mind and heart, my belly and inward parts, and renew me entirely. And implant Thy fear in my members, and make Thy sanctification inalienable from me, and be unto me a helper and defender, guiding my life in peace, vouchsafing me also to stand at Thy right hand with Thy saints, through the intercessions and supplications of Thy most pure Mother, of Thine immaterial ministers and immaculate hosts, and of all the saints who from the ages have been pleasing unto Thee. Amen.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста Молитва 3-я, Симеона Метафраста Prayer of Symeon Metaphrastes, 3

Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ ро́ждшия Тя, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, крест, гво́здия, копие́, смерть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю часть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твое́го Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки прийти суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному состраданию и человеколюбию принявший на Себя всё наше естество от чистой и непорочной крови Девы, сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием и благоволением вечного Отца, Христос Иисус, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью животворящие и спасительные страдания принявший: Крест, гвозди, копье, смерть, — умертви мои пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим разоривший царство ада, погреби благими помыслами мои дурные намерения и рассей духов зла. Живоносным Твоим воскресением на третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим вознесением плоть воспринятую обоживший и давший ей честь восседать по правую руку от Отца, удостой меня причащением святых Твоих Таинств стать вместе со спасенными на правую сторону. Сошествием Утешителя Духа сосудами драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его пришествия. Вновь грядущий праведно судить вселенную, благоволи и мне встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. O only pure and sinless Lord, Who, through the ineffable compassion of Thy love for mankind, didst take on all of our substance from the pure and virgin blood of her that bare Thee supernaturally through the descent of the Divine Spirit and the good will of the everlasting Father; O Christ Jesus, Wisdom of God, and Peace, and Power, Thou Who through the assumption of our nature didst take upon Thyself Thy life-giving and saving Passion: the Cross, the nails, the spear, and death: Mortify the soul-corrupting passions of my body. Thou Who by Thy burial didst lead captive the kingdom of hades, bury with good thoughts mine evil schemes, and destroy the spirits of evil. Thou Who by Thy life-bearing Resurrection on the third day didst raise up our fallen forefather, raise me up who have slipped down into sin, setting before me the ways of repentance. Thou Who by Thy most glorious Ascension didst deify the flesh that Thou hadst taken, and didst honour it with a seat at the right hand of the Father, vouchsafe me through partaking of Thy holy Mysteries to obtain a place at Thy right hand among them that are saved. O Thou Who by the descent of Thy Spirit, the Comforter, didst make Thy holy disciples worthy vessels, show me also to be a receptacle of His coming. Thou Who art to come again to judge the world in righteousness, deign to let me also meet Thee on the clouds, my Judge and Creator, with all Thy saints; that I may endlessly glorify and praise Thee, with Thine unoriginate Father, and Thy Most-Holy and good and life-creating Spirit, now and ever, and unto the ages of-ages. Amen.

Молитва 4-я, Симеона Метафраста Молитва 4-я, Симеона Метафраста Prayer of Symeon Metaphrastes, 4

Я́ко на Стра́шнем Твое́м и нелицеприе́мнем предстоя́й Суди́лищи, Христе́ Бо́же, и осужде́ния подъе́мля, и сло́во творя́ о соде́янных мно́ю злых; си́це днесь, пре́жде да́же не приити́ дне́ви осужде́ния моего́, у свята́го Твоего́ Же́ртвенника предстоя́ пред Тобо́ю и пред стра́шными и святы́ми А́нгелы Твои́ми, преклоне́н от своея́ со́вести, приношу́ лука́вая моя́ и беззако́нная дея́ния, явля́яй сия́ и облича́яй. Виждь, Го́споди, смире́ние мое́, и оста́ви вся грехи́ моя́; виждь, я́ко умно́жишася па́че влас главы́ моея́ беззако́ния моя́. Ко́е у́бо не соде́ях зло? Кий грех не сотвори́х? Ко́е зло не вообрази́х в души́ мое́й? Уже́ бо и де́лы соде́ях: блуд, прелюбоде́йство, го́рдость, киче́ние, укоре́ние, хулу́, праздносло́вие, смех неподо́бный, пия́нство, гортанобе́сие, объяде́ние, не́нависть, за́висть, сребролю́бие, любостяжа́ние, лихои́мство, самолю́бие, славолю́бие, хище́ние, непра́вду, злоприобре́тение, ре́вность, оклевета́ние, беззако́ние; вся́кое мое́ чу́вство и вся́кий уд оскверни́х, растли́х, непотре́бен сотвори́х, де́лателище быв вся́чески диа́воле. И ве́м, Го́споди, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою; но безме́рно есть мно́жество щедро́т Твои́х, и ми́лость неизрече́нна незло́бивыя Твоея́ бла́гости, и несть грех побежда́ющ человеколю́бие Твое́. Те́мже, пречу́дный Царю́, незло́биве Го́споди, удиви́ и на мне, гре́шнем, ми́лости Твоя́, покажи́ бла́гости Твоея́ си́лу и яви́ кре́пость благоутро́бнаго милосе́рдия Твоего́, и обраща́ющася приими́ мя гре́шнаго. Приими́ мя, я́коже прия́л еси́ блу́днаго, разбо́йника, блудни́цу. Приими́ мя, пребезме́рне и сло́вом, и де́лом, и по́хотию безме́стною, и помышле́нием безслове́сным согреши́вша Тебе́. И я́коже во единонадеся́тый час прише́дших прия́л еси́, ничто́же досто́йно соде́лавших, та́ко приими́ и мене́, гре́шнаго: мно́го бо согреши́х и оскверни́хся, и опеча́лих Ду́ха Твоего́ Свята́го, и огорчи́х человеколю́бную утро́бу Твою́ и де́лом, и сло́вом, и помышле́нием, в нощи́ и во дни, явле́нне же и неявле́нне, во́лею же и нево́лею. И вем, я́ко предста́виши грехи́ моя́ пре́до мно́ю таковы́, я́ковы же мно́ю соде́яшася, и истя́жеши сло́во со мно́ю о и́хже ра́зумом непроще́нно согреши́х. Но Го́споди, Го́споди, да не пра́ведным судо́м Твои́м, ниже́ я́ростию Твое́ю обличи́ши мя, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мя; поми́луй мя, Го́споди, я́ко не то́кмо не́мощен е́смь, но и Твое́ есмь созда́ние. Ты у́бо, Го́споди, утверди́л еси́ на мне страх Твой, аз же лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Тебе́ у́бо еди́ному согреши́х, но молю́ Тя, не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Аще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Аз бо есмь пучи́на греха́, и несмь досто́ин, ниже́ дово́лен воззре́ти и ви́дети высоту́ небе́сную, от мно́жества грехо́в мои́х, и́хже несть числа́: вся́кое бо злодея́ние и кова́рство, и ухищре́ние сатанино́, и растле́ния, злопомне́ния, сове́тования ко греху́ и ины́е тьмочи́сленныя стра́сти не оскуде́ша от мене́. Ки́ими бо не растли́хся грехи́? Ки́ими не содержа́хся злы́ми? Всяк грех соде́ях, вся́кую нечистоту́ вложи́х в ду́шу мою́, непотре́бен бых Тебе́, Бо́гу моему́, и челове́ком. Кто возста́вит мя, в сицева́я зла́я и толи́ка па́дшаго согреше́ния? Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х; а́ще есть ми спасе́ния упова́ние, а́ще побежда́ет человеколю́бие Твое́ мно́жества беззако́ний мои́х, бу́ди ми спаси́тель, и по щедро́там Твои́м и ми́лостем Твои́м, осла́би, оста́ви, прости́ ми вся, ели́ка Ти согреши́х, яко мно́гих зол испо́лнися душа́ моя́, и несть во мне спасе́ния наде́жды. Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и не возда́ждь ми по дело́м мои́м, и не осуди́ мя по дея́ниям мои́м, но обрати́, заступи́, изба́ви ду́шу мою от совозраста́ющих ей зол и лю́тых восприя́тий. Спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, да иде́же умно́жится грех, преизоби́лует благода́ть Твоя́; и восхвалю́ и просла́влю Тя всегда́, вся дни живота́ моего́. Ты бо еси́ Бог ка́ющихся и Спас согреша́ющих; и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. См. церковнославянский вариант. See Slavonian version.

Молитва 5-я, святого Иоанна Дамаскина Молитва 5-я, святого Иоанна Дамаскина Prayer of the Divine Damascene, 5

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, еди́не име́яй власть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко благ и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго Живота и ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты бо еси́ Бог ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Владыка Господь Иисус Христос, Бог наш, милосердный и человеколюбивый, один имеющий власть прощать грехи людям, презри все мои прегрешения, сознательные и по неведению, и сподоби меня неосужденно причаститься Твоих божественных, преславных, пречистых и животворящих Тайн не в тягость, не в муку, не в умножение грехов, но во очищение, освящение, в залог будущей жизни и царства, в ограждение, в защиту, в поражение врагов, в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты — Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. O Master Lord Jesus Christ our God, Who alone hast authority to remit the sins of men: Do Thou, as the Good One and Lover of mankind, overlook all mine offences, whether committed with knowledge or in ignorance. And vouchsafe me to partake without condemnation of Thy Divine, glorious, immaculate, and life-giving Mysteries; not as a burden, nor for punishment, nor for an increase of sins, but unto purification and sanctification, and as a pledge of the life and kingdom to come, as a bulwark and help, and for the destruction of enemies, and for the blotting out of my many transgressions. For Thou art a God of mercy, and compassion, and love for mankind, and unto Thee do we send up glory, with the Father, and the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Молитва 6-я, святого Василия Великого Молитва 6-я, святого Василия Великого Prayer of St. Basil the Great, 6

Вем, Го́споди, я́ко недо́стойне причаща́юся пречи́стаго Твое́го Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен есмь, и суд себе́ ям и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Христа́ и Бо́га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ плоть, и пия́й Мою́ кровь, во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми свя́тая сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мы́сленнe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем суди́щи Твое́м: не в суд или́ во осужде́ние. Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не осознавая, что это — Твое Тело и Кровь, Христа и Бога моего. Но, надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему: «Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в нем». Умилосердись же, Господи, и не обличи меня грешного, но поступи со мной по милости Твоей, и да послужит мне Святыня сия во исцеление, очищение, просвещение, в охранение, спасение и освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого дела, и воздействия дьявольского, проявляющегося через помыслы в членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление жизни и укрепление ее, в умножение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в вечную жизнь, в благоприятный ответ на Твоем страшном суде, а не во осуждение. I know, O Lord, that I partake unworthily of Thine immaculate Body and Thy precious Blood, and that I am guilty, and eat and drink damnation to myself, not discerning the Body and Blood of Thee, my Christ and God; but taking courage from Thy compassion I approach Thee Who hast said: He that eateth My Flesh, and drinketh My Blood, abideth in Me and I in him. Show compassion, therefore, O Lord, and do not accuse me, a sinner, but deal with me according to Thy mercy; and let these Holy Things be for me unto healing, and purification, and enlightenment, and preservation, and salvation, and unto sanctification of soul and body; unto the driving away of every phantasy, and evil practice, and activity of the devil working mentally in my members; unto confidence and love toward Thee, unto correction of life, unto steadfastness, unto an increase of virtue and perfection, unto fulfillment of the commandments, unto communion with the Holy Spirit, as a provision for life eternal, as an acceptable defense at Thy dread tribunal, not unto judgment or condemnation.

Молитва 7-я,святого Симеона Нового Богослова Молитва 7-я,святого Симеона Нового Богослова Prayer of St. Symeon the New Theologian, 7

От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́ моле́ние, Христе́ мой, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Даждь ми дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мой, па́че же и научи́ мя, что ми подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже о́ну не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя слеза́ми мои́ми, очи́сти мя и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми пода́ждь. Ве́си зол мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мой, Тво́рче мой, Изба́вителю мой, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли часть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ суть. Виждь смире́ние мое́, виждь труд мой ели́к, и грехи́ вся оста́ви ми, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется всяк яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты бо рекл еси́, Влады́ко мой: всяк яды́й Мою́ Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне у́бо сей пребыва́ет, в не́мже и Аз есмь. Истинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га моего́: боже́ственных бо причаща́яйся и боготворя́щих благода́тей, не у́бо есмь еди́н, но с Тобо́ю, Христе́ мой, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим мир. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже рекл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя льсти́вне, и прельсти́в отведе́т боготворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ приходя́, вем, Спа́се, я́ко ины́й, я́коже аз, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же аз соде́ях. Но сие́ па́ки вем, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние, и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твое́го соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и Ангелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши им мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя, сия́ вперя́ют мя, Христе́ мой. И дерза́я Твои́м бога́тым к нам благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся трава́ сый, и стра́нно чу́до, ороша́ем неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя, Бо́же мой, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки. См. церковнославянский вариант. From sullied lips, from an abominable heart, from a tongue impure, from a soul defiled, accept my supplication, O my Christ, and disdain me not, neither my words, nor my ways, nor my shamelessness. Grant me to say boldly that which I desire, O my Christ. Or rather, teach me what I ought to do and say. I have sinned more than the sinful woman who, having learned where Thou wast lodging, bought myrrh, and came daringly to anoint Thy feet, my God, my Master, and my Christ. As Thou didst not reject her when she drew near from her heart, neither, O Word, be Thou filled with loathing for me, but grant me Thy feet to clasp and kiss, and with floods of tears, as with most precious myrrh, dare to anoint them. Wash me with my tears, and purify me with them, O Word; remit also my transgressions, and grant me pardon. Thou knowest the multitude of mine evils, Thou knowest also my sores, and Thou seest my wounds; but also Thou knowest my faith and Thou beholdest my good intentions, and Thou hearest my sighs. Nothing is hidden from Thee, my God, my Creator, my Redeemer, neither a teardrop, nor a part of a drop. My deeds not yet done Thine eyes have seen, and in Thy book even things not yet accomplished are written by Thee. See my lowliness, see my toil, how great it is, and all my sins take from me, O God of all; that with a pure heart, a trembling mind, and a contrite soul I may partake of Thy spotless and most holy Mysteries, by which all that eat and drink in purity of heart are quickened and deified. For Thou, O my Master, hast said: Everyone that eateth My Flesh and drinketh My Blood abideth in Me, and I in him. True is every word of my Master and God; for whosoever partaketh of the divine and deifying grace is no more alone, but with Thee, my Christ, the three-sunned Light that enlighteneth the world. And that I may not remain alone without Thee, the Life-giver, my Breath, my Life, my Rejoicing, the Salvation of the world, therefore have I drawn nigh unto Thee, as Thou seest, with tears, and with a contrite soul. O Ransom of mine offences, I ask Thee to receive me, and that I may partake without condemnation of Thy life-giving and perfect Mysteries, that Thou mayest remain, as Thou hast said, with me, a thrice-wretched one, lest the deceiver, finding me without Thy grace, craftily seize me, and having beguiled me, draw me away from Thy deifying words. Wherefore, I fall down before Thee, and fervently cry unto Thee: As Thou did receive the prodigal, and the sinful woman who drew near, so receive me, the prodigal and profligate, O Compassionate One. With contrite soul I now come to Thee. I know, O Saviour, that none other hath sinned against Thee as have I, nor hath wrought the deeds that I have done. But this again I know, that neither the magnitude of mine offences nor the multitude of my sins surpasseth the abundant long-suffering of my God and His exceeding love for mankind; but with sympathetic mercy Thou dost purify and illumine them that fervently repent, and makest them partakers of the light, sharers of Thy divinity without stint. And, strange to angels and to the minds of men, Thou conversest with them oftimes, as with Thy true friends. These things make me bold, these things give me wings, O Christ. And taking courage from the wealth of Thy benefactions to us, rejoicing and trembling at once, I partake of Fire, I that am grass. And, strange wonder! I am bedewed without being consumed, as the bush of old burned without being consumed. Now with thankful mind, and grateful heart, with thankfulness in my members, my soul and body, I worship and magnify and glorify Thee, my God, for blessed art Thou, both now and unto the ages.

Молитва 8-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 8-я, святого Иоанна Златоуста Prayer of St. John Chrysostom, 8

Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, ели́ка Ти согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х сил, и всех святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кровь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению, всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но в исцеление души и тела, и в очищение злых моих помышлений, ибо Твоё — Царство, и сила, и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. O God, loose, remit, and pardon me my transgressions wherein I have sinned against Thee, whether by word, deed, or thought, voluntarily or involuntarily, consciously or unconsciously; forgive me all, for Thou art good and the Lover of mankind. And through the intercessions of Thy most pure Mother, Thy noetic ministers and holy hosts, and all the saints who from the ages have been pleasing unto Thee, deign to allow me without condemnation to receive Thy holy and immaculate Body and precious Blood, unto the healing of soul and body, and unto the purification of mine evil thoughts. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, with the Father and the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Молитва 9-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 9-я, святого Иоанна Златоуста Prayer of St. John Chrysostom, 9

Несмь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кров души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мой по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сый благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь. Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров души моей, но поскольку Ты, как Человеколюбец, хочешь жить во мне, то я с дерзновением приступаю. Ты повелеваешь, чтобы я отворил врата, созданные Тобою одним, и Ты вошел бы в них со свойственным Тебе человеколюбием и просветил помраченный мой разум. Верую, что Ты сделаешь это, ибо Ты не прогнал блудницу, пришедшую к Тебе со слезами, и не отвергнул мытаря, принесшего покаяние, не отогнал и разбойника, познавшего в Тебе Царя; и гонителя, обратившегося к Тебе, не оставил тем, чем он был; но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь. I am not sufficient, O Master and Lord, that Thou shouldest enter under the roof of my soul; but as Thou dost will as the Lover of mankind to dwell in me, I dare to approach Thee. Thou commandest: I shall open the doors which Thou alone didst create, that Thou mayest enter with Thy love for mankind, as is Thy nature, that Thou mayest enter and enlighten my darkened thought. I believe that Thou wilt do this, for Thou didst not drive away the sinful woman when she came unto Thee with tears, neither didst Thou reject the publican who repented, nor didst Thou spurn the thief who acknowledged Thy kingdom, nor didst Thou leave the repentant persecutor to himself; but all of them that came unto Thee in repentance Thou didst number among Thy friends, O Thou Who alone art blessed, always, now and unto endless ages. Amen.

Молитва 10-я, святого Иоанна Златоустого Молитва 10-я, святого Иоанна Златоуста Prayer of St. John Chrysostom, 10

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, да́же до настоя́щего дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́, сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную: во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Господь Иисус Христос, Бог мой! Отпусти, разреши, очисти и прости мне, рабу Твоему, ошибки, и согрешения, и грехопадения мои, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа: сознательно или несознательно, или словами, или делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и всеми моими чувствами. И по молитвам без мужа родившей Тебя Пречистой Приснодевы Марии, Матери Твоей, единственной несомненной надежды, заступления и спасения моего, удостой меня неосужденно причаститься пречистых, бессмертных, и животворящих, и страшных Твоих Таинств в прощение грехов, в жизнь вечную, в освящение и просвещение, укрепление, исцеление и здравие души и тела, в уничтожение и совершенное устранение нечистых моих помышлений и замыслов, намерений и ночных видений темных и злых духов. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, честь и поклонение вместе с Отцом и Святым Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. O Lord Jesus Christ my God, loose, remit, cleanse, and forgive me, Thy sinful and unprofitable, and unworthy servant, my transgressions and offences and fallings into sin, which I have committed against Thee from my youth until the present day and hour, whether consciously or unconsciously, whether by words or deeds, or in thought or imagination, in habit, and in all my senses. And through the intercessions of her that seedlessly gave Thee birth, the most pure and Ever-Virgin Mary, Thy Mother, the only hope that maketh not ashamed, and my mediation and salvation, vouchsafe me without condemnation to partake of Thine immaculate, immortal, life-giving and awesome Mysteries, unto the remission of sins and for life eternal, unto sanctification and enlightenment, strength, healing, and health of both soul and body, and unto the consumption and complete destruction of mine evil reasonings and intentions and prejudices and nocturnal phantasies of dark and evil spirits; for Thine is the kingdom, and the power, and the glory, and the honour and the worship, with the Father and Thy Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Молитва 11-я, святого Иоанна Дамаскина Молитва 11-я, святого Иоанна Дамаскина Another Prayer of St. John Damascene, 11

Пред две́рьми хра́ма Твое́го предстою́ и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты, Христе́ Бо́же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми утро́бы человеколю́бия Твое́го и приими́ мя приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. Аз же, окая́нный, все Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Р́ождшия Тя, и Небе́сных сил; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. Пред вратами храма Твоего стою, а злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христос Бог, мытаря оправдавший, и хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой и мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую: ведь одна, края одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов приобрела. Я же окаянный, дерзая принять все Твое тело, да не буду сожжен, но прими меня, как тех двух, и просвети чувства души моей, сжигая мои грехи, по молитвам непорочно Родившей Тебя и по молитвам небесных Сил. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. I stand before the doors of Thy temple, yet I do not put away evil thoughts. But do Thou, O Christ God, Who didst justify the publican, and didst have mercy on the woman of Canaan, and didst open the doors of paradise to the thief, open unto me the abyss of Thy love for mankind, and receive me as I come and touch Thee, as Thou didst receive the sinful woman and the woman with an issue of blood. For the one received healing easily by touching the hem of Thy garment, while the other, by clasping Thy most pure feet, carried away absolution of sins. And I, a wretch, daring to receive Thy whole Body, let me not be consumed by fire; but receive me, as Thou didst receive them, and enlighten my spiritual, senses, burning up my sinful errors; through the intercessions of her that seedlessly gave Thee birth, and of the heavenly hosts, for blessed art Thou unto the ages of ages. Amen.

Молитва святого Иоанна Златоустого Молитва святого Иоанна Златоуста Another Prayer of Chrysostom

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ са́мая е́сть честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя, и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ами́нь. Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир спасти грешников, из которых я первый. Еще верую, что это есть именно пречистое Тело Твое, и что это есть именно драгоценная Кровь Твоя. Посему молюсь Тебе: помилуй меня и прости мне прегрешения мои, вольные и невольные, которые я сделал словом и делом, сознательно и несознательно, и удостой меня неосужденно причаститься пречистых Твоих Таинств в оставление грехов и жизнь вечную. Аминь. I believe, O Lord and I confess that Thou art truly the Christ, the Son of the living God, Who came into the world to save sinners, of whom I am chief. Moreover, I believe that this is truly Thy most pure Body and this is truly Thine Own precious Blood; wherefore I pray thee: Have mercy on me and forgive me my transgressions, voluntary and involuntary, whether in word or deed, in knowledge or in ignorance. And vouchsafe me to partake without condemnation of Thy most pure Mysteries, unto the remission of sins and life everlasting. Amen.

Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста: Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста: When Coming to Partake of Holy Communion say these verses of Symeon Metaphrastes:

Се приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию. Вот я приступаю к Божественному причащению, Behold, I approach the Divine Communion.

Соде́телю, да не опали́ши мя приобще́нием: Не опали меня, Создатель, сим причастием, O Creator, let me not be burnt by communicating:

Огнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй. Потому что Ты — огонь, попаляющий недостойных; For Thou art Fire, consuming the unworthy.

Но у́бо очи́сти мя от вся́кия скве́рны. Но очисти меня от всякой нечистоты. But, rather, purify me of all impurity.

Затем: Затем: Then again say:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. Вечери Твоей таинственной ныне, Сын Божий, причастником меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, не дам Тебе лобзания, такого, как Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!». Of Thy Mystical Supper, O Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Thine enemies; nor will I give Thee a kiss, as did Judas, but like the thief do I confess Thee: Remember me, O Lord, in Thy kingdom.

И стихи: Далее см. церковнославянский вариант. Furthermore, these lines:

Боготворя́щую Кровь ужасни́ся, челове́че, зря: Be awe-stricken, O mortal, beholding the deifying Blood;

Огнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй. For It is a fire that consumeth the unworthy.

Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя и пита́ет: The Divine Body both deifieth and nourisheth me.

Обожа́ет дух, ум же пита́ет стра́нно. It deifieth the spirit, and wondrously nourisheth the mind.

Потом тропари: Troparia

Услади́л мя еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два прише́ствия Твоя́. Thou hast sweetened me with Thy love, O Christ, and by Thy Divine zeal hast Thou changed me. But do Thou consume my sins with immaterial fire, and vouchsafe me to be filled with delight in Thee; that, leaping for joy, O Good One, I may magnify Thy two comings.

Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец. Into the brilliant company of Thy saints how shall I the unworthy enter? For if I dare to enter into the bridechamber, my garment betrayeth me, for it is not a wedding garment and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse, O Lord, my soul of pollution, and save me, as Thou art the Lover of mankind.

Также молитву: Then the Prayer:

Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и ца́рствия. Мне же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́. O Master, Lover of mankind, O Lord Jesus Christ my God, let not these Holy Things be unto me for judgment, through my being unworthy, but unto the purification and sanctification of soul and body, and as a pledge of the life and kingdom to come. For it is good for me to cleave unto God, to put my hope of salvation in the Lord.

И еще: And again:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. Of Thy Mystical Supper, O Son of God, receive me today as a communicant; for I will not speak of the Mystery to Thine enemies; nor will I give Thee a kiss, as did Judas; but like the thief do I confess Thee: Remember me, O Lord, in Thy kingdom.